KUI: På vej mod en sammenhængende kommunal ungeindsats i Køge

Frem mod den 1.8.2019 udvikles der en KUI (kommunal ungeindsats) i Køge Kommune. KUI'en får ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år

KUI bliver forskellig fra kommune til kommune, da det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres.

Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, og indtil andet er besluttet foretages denne opgave af UUV Køge Bugt.

Uddannelsesplanen og -pålægget som omdrejningspunkt for den unges forløb

Den kommunale ungeindsats’ arbejde med den unge skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen af dette.

Det understøttes af uddannelsesplanen/-pålægget som fagligt værktøj. Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på både kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder, og at baggrundsoplysninger og historik om den unge ikke skal ”genfortælles” i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Kommunal målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse

Optagelse på FGU sker på baggrund af en målgruppevurdering, som forestås af den kommunale ungeindsats.

Formålet er at hjælpe den unge til at finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde med den unge, så der skabes størst mulig sikkerhed for at den unge tager ejerskab til planen.

Tildeling af kontaktperson

Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme godt videre i livet. Indsatsen skal bidrage til at gøre den unge selvhjulpen.

Hvor er vi? I Køge kan du møde KUI-indsatsen her:

Ungecenteret

Unge mellem 18 og 30 år som er ledige og har behov for hjælp fra Køge Kommune:

UUV Køge

Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vejledning om uddannelse og job til unge fra 7. klasse og frem til det 30. år.

Familieafdelingen:

omfatter Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten og de decentrale institutioner: Heldagsskolen i Slimminge, Elmehuset, den kommunale tandpleje og den kommunale læge.

Ungecenteret

Boholtevej 85, 4600 Køge

Telefon: 56 67 68 31

Mail: ungecentret@koege.dk

Læs mere om tilbud og kontakt til Ungecentret her.

UUV Køge Bugt

Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge

Telefon: 56 67 26 52

Mail: uuv@koege.dk

Web: uuv.dk / uuvkøge.dk

 

Familiecentret Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Telefon: 56 67 26 81

Læs mere om tilbud og kontakt til Familiecenter Køge her

 

 

Scroll to top